Progression-Free Survival of NSCLC Patients Receiving Low-Dose versus a Standard
Dose of EGFR-TKI
Hsing-Chun Chen, Shu-Lan Hsu, I-Hung Chen, Yi-Chun Chu, Ke-Chin Fang, Kuo-Sheng Fan, Chun-Liang Lai
Early Detection of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Patients with
Coronary Artery Disease
Wei-Chun Huang, Chia-Hung Chen, Biing-Ru Wu, Lien-Cheng Hsiao, Hung-Jen Chen, Chih-Yu Chen, Wei-Chih Liao
Ping-Han Lo, Wen-Chien Cheng, Chih-Yen Tu, Wu-Huei Hsu
Comparison of Outcomes with First- and Second-Generation Epidermal Growth Factor
Receptor Inhibitors in Lung Adenocarcinoma Patients in Real-World Practice
Hsin-Wei Lin, Wen-Jui Wu, Chiate Yen, Yen-Ting Chen, Hsinpei Chung, Jian Su, Sheng-Hsiung Yang
Experience with Medical Thoracoscopy at a Single Institution
Ching-Kai Lin, Wei-Cheng Luo, Kai-Lun Yu, Lih-Yu Chang, Hung-Jen Fan, Yueh-Feng Wen, Chao-Chi Ho
Osimertinib Combined with Cetuximab for T790M and C797S Mutation in
Non-small Cell Lung Cancer - Case Series
Chia-Ling Chang, Jin-Yuan Shih
Intralobar Bronchopulmonary Sequestration with Congenital Cystic Adenomatoid
Malformation in an Adult
Kuan-Liang Chen, Yi-Jia Lin, Tsai-Wang Huang
EGFR-TKI, gefitinib, erlotinib, low dose, optimum biologic dose
chronic obstructive pulmonary disease, cardiovascular disease, COPD assessment test
lung adenocarcinoma, epidermal growth factor receptor, tyrosine kinase inhibitor
cryobiopsy, diaphragm repair, medical thoracoscopy, pleural disease, surgical thoracoscopy
osimertinib, cetuximab, T790M and C797S mutations, non-small cell lung cancer
intralobar bronchopulmonary sequestration, congenital cystic adenomatoid, malformation,
adult
  位置
  資料夾名稱
  胸腔醫學雜誌(Abstract)
  發表人
  管理員3(妍安)
  單位
  台灣胸腔暨重症加護醫學會 (TSPCCM)
  建立
  2020-05-25 14:41:20
  最近修訂
  2020-05-25 14:41:36